هدف از ارائه گزارش حاضر که مربوط به قطعنامه ۶۳/۱۹۱ است، اضافه کردن اطلاعات جدید به گزارش قبلی دبیرکل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (A/63/459) است.

گزارش حاضر تغییرات در وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را از ژوئن ۲۰۰۸ به بعد پوشش می دهد.

این گزارش روندها و الگوهای گسترده را به تصویر می کشد و توصیف کننده الزاامات بین المللی کشور ایران در معاهده ها و بررسی های هیات نظارت بر معاهده ها و گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر است.

پیوست‌ها: