این گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و بر اساس قطعنامه ۶۴/۱۷۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده است.
این گزارش حاوی اطلاعاتی در مورد پیشرفت اجرای این قطعنامه است.

از زمان گزارش قبلی دبیرکل وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در چند زمینه رو به وخامت بوده است. چند اتفاق مثبت مثل تصویب کنوانسیون حقوق معلولین در مهر ۱۳۸۸، تسلیم گزارش دوره ای معوقه به کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اتمام بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در شورای حقوق بشر متاسفانه تحت الشعاع چند اتفاق منفی قرار گرفت که از آن جمله می توان به سرکوب مدافعان حقوق بشر بالاخص فعالان حقوق زن، خبرنگاران و مخالفان دولت در ناآرامیهای پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ اشاره کرد.

پیوست‌ها: