از زمان گزارش پیشین دبیرکل موارد ارتکاب نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ادامه یافته است. نقض اینگونه حقوق، به ویپه در مورد مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران و مخالفان دولت ادامه یافته و تشدید شده است.

ابراز نگرانی ها در مورد شکنجه، قطع اعضا، بازداشت های خودسرانه و محاکمات ناعادلانه همچنان از سوی ساز و کارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزایش می یابد.

از آغاز سال ۲۰۱۱ اجرای مجازات مرگف از جمله مجازات های مرگ در ملا عام، افزایش قابل توجهی داشته است.

اعدام زندانیان سیاسی و خلافکاران نوجوان نیز گزارش داده شد.

آزادی بیان و اجتماعات همچنان محدود بود. تبعیض علیه گروه های اقلیت پابرجا بود و در بعضی موارد به تعقیب و ازار رسید. شورای حقوق بشر در مارس ۲۰۱۱ نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران دقیق شد و با تصویب قطعنامه ای رویه ویژه جدیدی در زمینه ماموریت کشوری درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد.

پیوست‌ها: