عدالت و حق: ده سال تجربه، راهی برای آینده

بر گزار کننده: بنیاد آرمان شهر/ OPEN ASIA
گفتگو پلی میان نخبگان و شهروندان ۹۲ سال هفتم

سخنران‏ها: آقای نسیم بهمن استاد دانشگاه بلخ، آقای حیات الله جواد مسئوول موسسه‎ی حمایتی و پژوهشی حقوق بشر افغان- بلخ، آقای ناصر امینی استاد دانشگاه بلخ،

خانم زهرا احمدی رییس بنیاد کودک- بلخ، خانم ملالی عثمانی رییس موسسه معاونت برای حقوق زنان- بلخ، خانم فرخنده رجبی عضو هیأت رهبری اتحادیه نهادهای مدنی بلخ.

 ARMANSHAHR YOUTUBE CHANNEL