اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیانموارد نقض فاحش قانون بین المللی حقوق بشر و نقص شدید قانون بین المللی بشر دوستانه

مجمع عمومی، به پیروی از منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی مربوط به حقوق بشر، سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و اعلامیه و برنامه اقدام وین، ضمن تایید اهمیت رسیدگی به مساله دادخواهی ها و جبران خسارت برای قربانیان موارد نقض فاحش قانون بین المللی عهد خود را درباره برطرف کردن رنج قربانیان، بازماندگان و نسل های آینده انسان حفظ، و بار دیگر حقوق بین الملل را در این زمینه تایید می کند.

با یادآوری تصویب اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان موارد نقض فاحش قانون بین المللی حقوق بشر و نقض شدید قانون بین المللی بشر دوستانه به وسیله کمیسیون حقوق بشر در قطعنامه ۲۰۰۵/۳۵ مورخ ۱۹ آوریل ۲۰۰۵ و شورای اقتصادی و اجتماعی در قطعنامه ۲۰۰۵/۳۰ مورخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۵ خود که در آن شورا به مجمع عمومی توصیح کرد اصول و رهنمودهای اساسی را تصویب کند.

پیوست‌ها: