مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان هاوانا، کوبا – ۲۷ اوت تا ۷ سپتامبر ۱۹۹۰

نظر به این که شغل ماموران نیروی انتظامی خدمتی اجتماعی با اهمیت شایان استع حفظ و در صورت نیاز بهبود شرایط کاری و موقعیت آنان یک ضرورت است؛ نظر به این که تهدید به حیات و ایمنی ماموران نیروی انتظامی باید به طور کلی به منزله تهدید به ثبات جامعه تلقی گردد؛

نظر به اینکه قواعد حداقل معیار رفتار با زندانیان در شرایطی خاص استفاده از زور توسط ماموران انتظامی را در اجرای وظایفشان پیش بینی می کند؛

نظر به این که ماده ۳ نظامنامه رفتار ماموران نیروی انتظامی مقرر می دارد که ماموران ممکن است تنها در مورادی از زور استفاده نمایند که قطعا ضروری بوده و تا حدی برای اجرای وظایف شان لازم است؛

نظر به این که جلسه مقدماتی هفتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان منعقده در وارنا – ایتالیا راجع به عناصر مورد بررسی در جریان بررسی بیشتر درباره خویشتن داری در استفاده از زور و سلاح های گرم توسط ماموران نیروی انتظامی موافقت کرد؛

پیوست‌ها: