ماده ا
در همه اوقات ماموران نیروی انتظامی وظایف محوله قانونی خود را با خدمت به جامعه و حفاظت از کلیه اشخاص علیه اعمال غیرقانونی و منطبق با میزان زیادی از مسئولیت که لازمه حرفه شان است، ایفا می‌نمایند.

تفسیر:

الف. واژه «ماموران نیروی انتظامی» شامل کلیه افسران نیروی انتظامی اعم از منصوب یا منتخب است که اختیارات پلیسی خود به خصوص اختیارات دستگیری یا بازداشت را اعمال می کند.

ب. تعریف ماموران نیروی انتظامی در کشورهایی که اختیارات پلیس توسط مقامات نظامی اعم از لباس متحدالشکل یا بدون آن یا توسط نیروهای امنیتی کشور اعمال می شود، شامل افسرانی است که چنین خدماتی ارائه می دهند.

ج. خدمت به جامعه به این نیت است که ارائه خدمات به ویژه شامل آن دسته از اعضا جامعه گردد که به دلیل شخصی، اقتصادی، اجتماعی یا سایر ضروریات نیازمند کمک فوری هستند.

پیوست‌ها: