مصوب اجلاس ۳۲ کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در اول ژوئیه ۱۹۴۹

تاریخ اجرا: از ۱۸ ژوئیه ۱۹۵۱، بر اساس ماده ۸

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار،

در اجلاسی که به وسیله هیات مدیره اداره بین المللی کار تشکیل شد و در اجلاس ۳۲ آن در ۸ ژوئیه ۱۹۴۹، و با تصمیم درباره تصویب بعضی از پیشنهادهای مربوط به اجرای اصول حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی، که چهارمین مورد در دستور کار این اجلاس است و با اخذ تصمیم درباره این که این پیشنهادها باید به شکل کنوانسیون بین المللی در آید، کنوانسیون زیر را که می توان به عنوان «کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی ۱۹۴۹» به آن اشاره کرد در اولین روز ژوئیه سال ۱۹۴۹ تصویب کند.

پیوست‌ها: