مصوب ۹ ژوئیه ۱۹۴۸ کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در سی و یکمین اجلاس آن

تاریخ رسمیت یافتن: ۴ ژوئیه ۱۹۵۰ مطابق ماده ۱۵

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار،
که به وسیله هیات مدیره اداره بین المللی کار در سانفرانسیسکو تشکیل شد،
پس از تشکیل سی و یکمین اجلاس خود در ۱۷ ژوئن ۱۹۴۸ با تصمیم به تصویب بعضی از پیشنهادها درباره آزادی اجتماعات و حمایت از حق سازمان دادند که هفدهمین مورد در دستور کار این اجلاس است، به صورت یک کنوانسیون، با توجه به این امر که مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار اعلام می دارد «شناسایی اصل اجتماعات» از ابزارهای بهبود شرایط کار و برقراری صلح است،
با توجه به این که اعلامیه فیلادلفیا تایید می کند که «آزادی بیان و اجتماعات برای پیشرفت مستمر ضروری است» و با در نظر داشتن این امر که کنفرانس بین المللی کار، در سی امین اجلاس خود، به اتفاق آرا اصولی را تصویب کرد که باید مبنای مقررات بین المللی را تشکیل دهد، با توجه به این که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دومین اجلاس خود این اصول را تصویب و درخواست کرد سازمان بین المللی کار به تلاش ادامه دهد تا شاید تصویب یک یا چند کنوانسیون بین المللی ممکن شود، کنوانسیون زیر را که می توان آن را «کنوانسیون آزادی اجتماعات و حمایت از حق سازمان دادن سال ۱۹۴۸» نامید در نهمین روز ژوئیه ۱۹۴۸ توصیب می کند.

پیوست‌ها: