چشم‌اندازهای بنیادین

۱-۱ دولت‌های عضو در انطباق با مصالح عمومی خود در پی رفاه بیشتر نوجوان و خانواده‌اش خواهند بود.

۱-۲ دولت‌های عضو سعی خواهند کرد شرایطی فراهم آورند که زندگی سودمندی را برای نوجوان در جامعه تضمین کنند.

۱-۳ توجه کافی به دابیر مثبت معطوف گردد که بسیج همه جانبه کلیه منابع ممکن از جمله خانواده، داوطلبان یا سایر گروه‌های جامعه، مدارس و دیگر نهادهای جامعه را در بر گیرد. هدف از این تدابیر ارتقاء رفاه نوجوان از نظر کاهش نیاز به مداخله تحت قانون و برخورد موثر، منصفانه و انسانی با نوجوان در تعارض با قانون است.

پیوست‌ها: