مجموع عممومی با توجه به توصیه شورای حقوق بشر که در قطع‌نامه ۱٫۲ مورخ ۲۹ ژوئن ۲۰۰۹ آن ذکر شده که شورا با آن متن اعلامیه سازمن ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی را تصویب کرد، با یادآوری قطعنامه ۶۱٫۱۷۸ مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۶ آن که شورا با آن تصمیم گرفت بررسی و اقدام درباره این مساله را به تعویق اندازد تا برای بررسی‌های بیشتر درباره آن فرصت باشد، همچنین تصمیم گرفت به بررسی خود پیش از پایان شصت و یکمین اجلاس مجموع عمومی خاتمه دهد، اطلاعیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی را به گونه‌ای که در ضمیمه قطع‌نامه حاضر موجود است، تصویب می‌کند.

صد و هفتمین جلسه عمومی
۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷

پیوست‌ها: