تهدیدات و مخاطراتی که متوجه مدافعان حقوق بشر می‌شود

قوانین بین‌المللی تضمین‌کننده حقوق بشر هستند، با این وجود فعالیت برای حصول اطمینان از رعایت این موازین و نیز بررسی پرونده افرادی که حقوق آن‌ها نقض شده است متضمن مخاطرات متعددی است که مدافعان حقوق بشر را در سرتاسر جهان تهدید می‌کنند. مدافعان حقوق بشر اغلب تنها نیرویی هستند که میان مردم عادی و قدرت مطلقه و مهار نشده حکومت قرار گرفته‌اند. حضور و وجود این افراد برای توسعه فرآیندها و نهادهای دموکراتیک، پایان بخشیدن به فرار نقض‌کنندگان و متجاوزان حقوق بدیهی افراد جامعه از مجازات و در نهایت ارتقا حقوق بشر حیاتی است.

مدافعان حقوق بشر غالبان با آزار و اذیت، دستگیری وبازداشت، شکنجه و افترا، تعلیق از شغل، عدم آزادی در فعالیت و عدم شناسایی قانون انجمن‌ها و نهادی خود مواجه می‌شوند. در برخی از کشورها این افراد حتی «ناپدید» یا کشته می‌شوند.

پیوست‌ها: