توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد طی قطع‌نامه شماره ۱۹۹۷٫۳۰
مورخ ۲۱ ژوئیه ۱۹۹۷

۱ – به موجب قطع‌نامه شماره ۱۹۹۶٫۱۳ مورخ ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۶، راهنمای عمل حاضر درباره کودکان در نظام عدالت جزائی در جلسه گروه کارشناسان منعقده از تاریخ ۲۳ تا ۲۵ فوریه ۱۹۹۷ در وین با حمایت مالی دولت اتریش، تدوین گردید. کارشناسان در هنگام تدوین این راهنمای عمل نظرات ابراز شده و اطلاعات ارائه شده از سوی دولت‌ها را لحاظ کردند.

۲ – بیست و نه کارشناس از یازده دولت از مناطق مختلف، نمایندگان مرکز حقوق بشر دبیرخانه، صندوق کودکان ملل متحد، کمیته حقوق کودک ناظران سازمان‌های غیردولتی ذیربط در عدالت نوجوان، در جلسه شرکت کردند.

پیوست‌ها: