jald_1
کتاب “خانواده و جایگاه زن از منظر شریعت، قانون و عرف در افغانستان” بخشی از کمپاین آگاهی دهی در مورد روند اصلاح قانون خانواده در افغانستان است که به نقش و جایگاه حقوقی زنان در حوزه خصوصی (نهاد خانواده) و حوزه عمومی ( ساختار اجتماعی) می پردازد. این کتاب با کوشش عبدالواحد ضیا مبلغ و همکاری جمعی از نویسندگان و صاحب نظران افغانستان تهیه و ترتیب گشته است. کتاب خانواده و جایگاه زن، از دوازده فصل تشکیل شده که فصول آن عبارت اند از: ثبت ازدواج و طلاق، سن ازدواج، رضایت با عقد ازدواج، شروط ضمن عقد نکاح، تعدد زوجات، حقوق و وجایب متقابل زوجین، حق نفقه و تمکین، حقوق طفل در خانواده، طلاق و خلع، تفریق طلاق قضایی، حضانت و رسم و رواج های خلاف شرع و قانون در ازدواج ها. این کتاب در گفتارهای مختلف با توجه به واقعیت ها و مشکلات زنان و فاصله تجربه های عینی و اجتماعی آنان با قوانین جاری، لزوم اصلاح قوانین مدنی را به هدف یافتن هویت حقیقی زنان بررسی می کند.

کتاب خانواده و جایگاه زن در ۲۰۴ صفحه توسط انتشارات آرمان شهر چاپ و منتشر شده است.