رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحددر سپتامبر ۲۰۰۰ درمورد مجموعه ای از هدفهای قابل نیل در زمانی محدود و مشخص وهدفهایی برای مبارزه با فقر،گرسنگی، بیماری، بیسوادی، نابودی محیط زیست وتبعیض علیه زنان توافق کردند. این هدفها که درمرکزبرنامه کار جهانی قرارداده شدند، اینک ” هدفهای توسعه هزاره” نامیده می شوند. ” اعلامیه اجلاس هزاره” نیز طیفی گسترده ازتعهدات را درزمینه حقوق بشر، حکومت مطلوب و مردم سالاری ترسیم ومشخص کرد.
در “کنفرانس بین المللی تامین سرمایه برای توسعه “در مونتری ، مکزیک ، که در اوایل سال ۲۰۰۲ تشکیل شد، رهبرانی از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شروع به هماهنگ کردن این تعهدات با منابع وعمل نمودند که این نشان دهنده معامله ای جهانی بود که درآن انجام اصلاحات سیاسی واقتصادی بی وقفه در کشورهای درحال توسعه باحمایت مستقیم جهان توسعه یافته که به شکل کمک، تجارت ، بخشش بدهىها وسرمایه گذاری خواهدبود، هماهنگ خواهدشد.
هدفهای توسعه هزاره چارچوبی برای کل نظام ملل متحد فراهم می سازد تا بطور منسجم با یکدیگر در جهت هدفی مشترک فعالیت کنند.“ گروه توسعه ملل متحد “به تضمین این امر که هدفهای توسعه هزاره در مرکز این تلاشها باقی بماند، کمک خواهد کرد. سازمان ملل متحد در این زمینه درتقریبا” همه کشورهای درحال توسعه در شرایطی منحصربفرد برای حمایت از ایجاد تغییر، برقراری ارتباط این کشورها با منابع ودانش ،ا وکمک به تلاشها در زمینه هماهنگی گسترده تر در سطح کشور قراردارد.
جهان در حال پیشرفت در جهت نیل به هدفهای توسعه هزاره است.اما این پیشرفت نابرابر و بسیار آهسته است. اکثریتی عظیم از کشورها فقط در صورتی به هدفهای توسعه هزاره دست خواهند یافت که از پشتیبانی اساسی – حمایت ، تخصص ومنابع مالی – از خارج برخوردار شوند. چالش ها برای جامعه جهانی، در دنیای توسعه یافته و درحال توسعه ، عبارت از بسیج حمایت مالی واراده سیاسی ، متعهد کردن دوباره دولت ها، جهت دادن مجدد اولویت ها وخط مشی های توسعه ، ظرفیت سازی و کمک خواستن از شرکا در جامعه مدنی وبخش خصوصی است.
کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد از “مارک مالوک براون “مدیر“ برنامه توسعه ملل متحد” خواسته است به عنوان رئیس گروه توسعه ملل متحد، عملیات و فعالیت های نظارتی مربوط به اجرای هدف های توسعه هزاره را در سطح کشوری هماهنگ کند. این امر به مفهوم کارکردن در پنج بعداساسی است:
مساعدت عملی در حمایت از اولویت های کشوری : سازمان ملل متحد با توجه به اولویت های تعیین شده به وسیله هر کشور، در حال کمک به تلفیق هدفهای توسعه هزاره در همه جنبه ها ی کارخود در سطح کشور است.تیم های کشوری و کارکنان سازمان ملل به منظور طراحی خط مشی ها وبرنامه ها ، ایجاد ظرفیت وآزمایش نوآوریها، از نزدیک با مجموعه ای پیوسته درحال گسترش از شرکا، که باتوصیه ها وهمکاری عملی مشغول حمایت از کشورهای درحا ل توسعه هستند، در شرایطی که این کشورها مسیرهای خاص خود را برای رسیدن به هدفهای توسعه هزاره مشخص می کنند، همکاری می نمایند.
نظارت در سطح کشور: کارگزاریهای ملل متحد، کمیته همکاری توسعه “سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ” و ، در موارد بسیاری ، بانک جهانی وصندوق بین المللی پول ، به منظور پشتیبانی از گزارشهای “هدفهای توسعه هزاره ” برای هر کشوردرحال توسعه مشغول فعالیت هستند.این گزارشها، که در موارد روز افزونی محصول همکاری بین دولت یک کشور، بخش خصوصی وجامعه مدنی است. جایی که کشورها در مسیر رسیدن به این هدفها قرا ردارند، هرجا که تلاشهای مبرم لازم است، و چگونگی به مصرف رسیدن پول را مشخص می کنند. ۹ گزارش مربوط به هدفهای توسعه هزاره در طول سال ۲۰۰۲ تکمیل شده وقرار بود حدود ۴۰ گزارش دیگر تا پایان سال ۲۰۰۲ آماده شود، وتقریبا” همه کشورهای درحال توسعه درنظر دارند نخستین گزارش خود را دراین زمینه تا پایان سال ۲۰۰۴ تهیه کرده وارائه دهند.
نظارت جهانی : این گزارشها که در سطح کشوری است گزارشهای جهانی دبیرکل سازمان ملل متحد را درباره اجرای اعلامیه هزاره ، که نخستین مورداز آنها در اکتبر ۲۰۰۲ به مجمع عمومی ارائه شد، تکمیل کردند. بخشی از این گزارشهای جهانی درباره هدفهای توسعه هزاره و آمار خلاصه شده برای همه هدفهای توسعه هزاره است که در سطح جهانی یا منطقه ای گرد آوری شده است.اداره اموراجتماعی واقتصادی ملل متحد بااستفاده از اطلاعات کل خانواده کارگزاریها، صندوقها، برنامه ها وکمیسیونهای منطقه ای سازمان ملل متحد، و با سود بردن از اطلاعات بانک جهانی، صندوق بین المللی پول ، سازمان تجارت جهانی وسازمان همکاری اقتصادی وتوسعه ، تجزیه و تحلیل های اطلاعاتی را هماهنگ وشالوده های اطلاعاتی جامعی را درباره آمارها در سطح جهانی نگهداری می کند.
رهبری تحقیقات : “پروژه تحقیقات هزاره ملل متحد” که با بسیج شبکه های محققان از کشورهای درحال توسعه وتوسعه یافته وهمکاری با کارشناسان داخل نظام ملل متحد،تحقیقات وا یده های تازه تولید و ارائه خواهد کرد، اینک درحال تشکیل است. این تلاش جهانی به ریاست پروفسور “جفری ساچ ” مشاور ویژه دبیرکل درامور هدفهای توسعه هزاره ، به تعیین هرچه در زمینه خط مشی ، افزایش ظرفیت ، تامین مالی وسرمایه گذاری مورد لزوم برای این که کشورها بتوانند به تمامی هدفهای توسعه هزاره دست یابند ، کمک خواهد کرد.
حمایت : نظام ملل متحد و شرکای بین المللی و جامعه مدنی آن درنظر دارند دست به اجرای مجموعه ای از فعالیت ها در زمینه افزایش آگاهی درباره هدفهای هزاره درداخل کشورها بر مبنای استراتژیها و نیازهای ملی این کشورها بزنند هدف اصلی این فعالیت ها در کشورهای توسعه یافته بسیح افکارعمومی به عنوان وسیله ای برای افزایش کمک به توسعه ، تجارت ، بخشش بدهی ها، حمایت در زمینه فناوری وسایر پشتیبانیهای لازم برای دستیابی به هدفهای توسعه هزاره خواهد بود. هدف در کشورهای درحال توسعه ایجاد ائتلافها برای اقدام و کمک به دولتها برای تعیین اولویت ها، از جمله در بودجه های خود و استفاده مؤثرتر از منابع است.
هدفهای توسعه هزاره که تا سال ۲۰۱۵ باید تحقق یابد.
* کاهش گرسنگی و فقر شدید به نصف
۲/۱ میلیاردنفر هنوز با درآمد کمتراز یک دلار در روززندگی می کنند اما ۴۳ کشور ، با بیش از ۶۰درصد جمعیت جهان ، تاکنون به هدف کاهش تعداد گرسنگان خود به نصف تا سال ۲۰۱۵ ، رسیده یا در مسیر رسیدن به این هدف قرار دارند.
* دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی
اگرچه ۱۱۳ میلیون کودک به مدرسه نمی روند، اما این هدف قابل تحقق است ؛ برای مثال ۹۵ درصد کودکان هندی تا سال ۲۰۰۵ به مدرسه خواهندرفت.
* توانمند سازی زنان وحمایت از برابری زنان ومردان
زنان دوسوم بیسوادان جهان را تشکیل می دهند و ۸۰درصد آوارگان دنیا زن وکودک هستند از زمان تشکیل “اجلاس اعتبارهای خرد” درسال ۱۹۹۷ ، در زمینه برقراری ارتباط با زنان فقیر و توانمندسازی آنان (نزدیک به ۱۹ میلیون نفر ازآنان تنها در سال ۲۰۰۰) پیشرفت هایی حاصل شده است.
* کاهش میزان مرگ ومیر کودکان کمتر از ۵ سال به دوسوم
درحال حاضر هرسال یازده میلیون کودک زیر ۵ سال می میرند اما این رقم درسال ۱۹۸۰ پانزده میلیون نفر بود.
* کاهش میزان مرگ ومیر زنان در هنگام زایمان به سه چهارم
در کشورهای درحال توسعه خطر مرک در هنگام زایمان یک نفر در ۴۸ نفر است . ا ما تقریبا همه کشورها اکنون برنامه هایی برای سلامت زنان در دوران حاملگی و هنگام زایمان دارند ودر مسیر پیشرفت دراین زمینه هستند.
* جلوگیری از گسترش بیماریها، مخصوصا” ایدز ومالاریا
بیماریهای کشنده نسلی را از دستاوردهای توسعه محروم کرده اند. کشورهایی مانند برزیل ، سنگال ، تایلند و اوگاندا نشان داده اند که می توانیم جلوی گسترش ویروس بیماری ایدز (اچ آی وی ) را بگیریم.
* تضمین امکان تداوم ا زنظر محیط زیست
بیش از یک میلیارد نفر هنوز از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم هستند،اگر چه در طول دهه ۱۹۹۰ تقریبا” یک میلیارد نفر به آب سالم وبهداشت همگانی وامکان دفع بهداشتی فاضلاب دسترسی یافتند.
* ایجادمشارکتی جهانی برای توسعه ، با هدفهایی برای کمک ، تجارت و کاهش بدهی
تعداد زیادی از کشورهای درحال توسعه بیشتر از آ نچه که برای خدمات اجتماعی کشورشان خرج کنند بابت بهره وخدمات مربوط به بدهی های خود می پردازند. تعهدات جدید بدهی مربوط به فقط نیمه نخست سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۶ هرسال ۱۲ میلیارد دلار دیگر به بدهی کشورهای بدهکار می افزاید.

پیوست‌ها: