احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران پنجمین گزارش خود را منتشر کرد.

ترجمه فارسی این گزارش را بخوانید