A+ A-

آرمان‌شهر

فراخوان دور سوم جشنواره صلح سیمرغ به اهل موسیقی

به بهانه روز جهانی صلح، پس از تحمل جنگ، خسران و بی داد، پس از گذار از طوفان ها و ناملایمت ها، می خواهیم به یاد بیاوریم که سیمرغ افسانه ای، که پرش دوای هر درد است و نوید آزادی و داد، در پشت کوه قاف آشیانه نکرده است. ما خود سی‏مرغ هستیم و در کانون و پیرامون، اگر بیدار شویم، سازنده و نگهبان صلح پایدار. و اگر هوشیار باشیم و باور کنیم و آستین بالا بزنیم، منجی نیز خودمان هستیم.

سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

Фарохони даври севуми Ҷашнвораи (фестивали) Сулҳи Симурғ ба аҳли мусиқӣ

Инак њамроњ бо њам ба истиќболи даври савуми љашнвораи Симурѓ меравем то аз њунармандони арсаи мусиќї ва љавонони мубтакир, ки заминаи бурузи халлоќиятњояшон то ба њол фароњам набуда таќдир ба амал оварем.

دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

Call to musicians for submission of works to the 3rd Simorgh Peace Prize

Works submitted to the Festival Secretariat should endeavour to counter war, militarism, discrimination, torture and despotism, and to promote peace and love. It is to be understood that we are not seeking to shout slogans in this Festival. We wish to bind people to each other by means of arts and to take steps to reject violence. In this Festival, judgement shall not be based on registration and professional backgrounds.

دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

دعوت به شرکت در نشست دو سالگی نقد سیمرغ

بنیاد آرمان شهر در جشن دو سالگی جلسه نقد سیمرغ به سوی ارایه سومین فراخوان جایزه بین المللی صلح سیمرغ می رود.

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

اعلامیه جمعی از نهاد های مدنی درمورد انتخابات افغانستان

پروسه های انتخاباتی دهه گذشته به خاطر متأثر بودنش از نا امنی؛ تقلب و نفوذ ناقضین حقوق بشر و زورمندان، پیوسته مورد اعتراض مردم، جامعه مدنی و جامعه بین المللی واقع شده است. برآیند آن در گذشته یک دولت ضعیف بوده که نتوانسته در قبال تعهدات بین المللی و مکلفیت هایش برای تامین امنیت و رفاه عامه موفق عمل کند و ازجمله فساد گسترده در دولت چالش عمده حکومت داری خوب در افغانستان به شمار میرود، که از جانبی سبب بی اعتمادی بین دولت و جامعه بین المللی شده و از جانب دیگر با عث ایجاد فاصله بین مردم و دولت نیز شده است.

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

آزادی بیان در خطر است!

ناامنی ها در افغانستان تاکنون تهدیدهای جدی زیادی را برای خبرنگاران به بار آورده است. در آخرین مورد شاهد یک ترور نافرجام به جان علی اصغر یعقوبی مجری رادیو مژده و آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات بودیم. او بعد از ظهر روز دوشنبه ۲ ثور ۱۳۹۲ برابر با ۲۲ اپریل ۲۰۱۳ در جاده کج در مرکز شهر هرات مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و با اصابت یک گلوله به سینه اش زخمی شد.

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

گروه هماهنگی عدالت انتقالی: رهایی بدون قید و شرط طالبان، نقض قانون اساسی

گروه هماهنگی عدالت انتقالی- متشکل از ۲۷ نهاد ملی و بین المللی – با درک حساسیت این برهه سرنوشت ساز و با توجه به موارد گذشته رهایی و عفو بدون قید و شرط اعضای گروههای مخالف مسلح که دوباره به حملات تروریستی ادامه می دهند؛ ابراز نگرانی می نماید و مجدانه از دولت افغانستان و جامعه مدنی، و جامعه جهانی مطالبه می کند:

دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۲

گروه هماهنگی عدالت انتقالی: کشتار غیرنظامیان را پایان دهید و مسببین آن را محاکمه نمایید

گزارش یوناما، علاوه برکشتار و مجروح نمودن غیرنظامیان از سوی مخالفین دولت، از کشته شدن ۴۹۱ فرد ملکی دیگر نیز خبر می دهد که توسط نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان صورت گرفته است.

دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۲

دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺟﻣوﻋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم اﻗدام ھﺎی ﻻزم ﺑرای اﻓزاﯾش ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﻧﺟﺎم دھﻧد

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ، ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺎﻣورﯾت ھﯾﺎت ﮐﻣﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن (ﯾوﻧﺎﻣﺎ) را ﺗﺎ ۱۹ ﻣﺎرچ ۲۰۱۴ ﺗﻣدﯾد ﮐرد. ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺑﻧﯾﺎد آرﻣﺎنﺷﮭر در ﮔزارش ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل از اﯾن ﺗﻣدﯾد، دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺷﺎﻣل ﺷورای ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﻓرا ﺧواﻧدﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم اﻗدام ھﺎی ﻻزم ﺑرای اﻓزاﯾش ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﻧﺟﺎم دھﻧد. اﯾن اﻗدام ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دوره اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾش رو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و ﺧروج ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣﮏ اﻣﻧﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ رھﺑری ﻧﺎﺗو در ﺳﺎل ۲۰۱۴ ﻣﮭم اﺳت.

یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۲

دولت افغانستان و مجموعه سازمان ملل باید تمام اقدام های لازم برای افزایش حمایت از حقوق بشر در افغانستان را انجام دهند

سه شنبه گذشته، شورای امنیت سازمان ملل ماموریت هیات کمک سازمان ملل در افغانستان (یوناما) را تا ۱۹ مارچ ۲۰۱۴ تمدید کرد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمان‏شهر در گزارش مشترکی […]

جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۲