A+ A-

فرهنگ و ادبیات

زنگوله‌زنان گذشت باران

معرفی: «زنگوله زنان گذشت باران» گذری است برادبیات و شعر تاجیکستان در قرن بیستم. این کتاب نگاهی به بعضی از جریان‏های شعر و هم چنین آثار بعضی از شاعران تأثیر گذار تاجیک داشته و از […]

جمعه ۱ دی ۱۳۹۱