A+ A-

حقوق بشر

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۳۳

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۳۲

چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

مورد تردید قرار گرفتن حق پناهندگی اعلام خطر برای شنگن

کشف ۷۱ جسد (مهاجرین غیر قانونی) در یک کامیون در اطریش، وتاثر بوجودآمده از انتشار عکس یک کودک سوریه ای غرق شده در سواحل ترکیه ، در بین بسیاری دیگر… : قبل از آنکه توجه به امور دیگری معطوف شود، بسیاری از حوادث ناگواراز این گونه، در سال جاری در بیدار شدن وجدان عمومی تاثیر داشته اند. مقام های سیاسی ابرازانزجار کردند و سپس واسطه های مهاجرت های غیر قانونی را عامل این فجایع دانستند.

دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴

شماره ۱۵۱ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر‎‎‎‎‎‎‎‎‎

شماره ۱۵۱ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر‎‎‎‎‎‎‎‎‎

شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۳۲

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۳۲

پنج شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴

شماره ۱۵۰ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر‎‎‎‎‎‎‎‎‎

شماره ۱۵۰ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر‎‎‎‎‎‎‎‎‎

چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۳۲

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۳۲

چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۳۰

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۳۰

سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۳۱

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۳۱

پنج شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۴

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۳۱

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۱۸

پنج شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۴

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۲۹

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۲۹

سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴