A+ A-

موضوعات

انتشارات آرمان شهر: ما همه فمینیستیم – شاید خبر نداریم

آیا مبارزه زنان افغانستان برای دستیابی به حقوق برابر، یک جنبش است یا یک حرکت تصنعی از بالا به پایین؟ مطالبات مشخص زنان افغانستان چیست؟ نسبت بین مدرنیته و سنت در این مبارزه چیست؟ آیا اختصاص سهمیه به زنان در پارلمان افغانستان و تبعیض های مثبت به نفع زنان بیانگر حضور و مشارکت واقعی زنان در عرصه های سیاسی است؟ این سئوالات و سئوالات دیگر مجموعه مسائلی هستند که سعی شده در این کتاب کوچک به آن‏ها پرداخته شود.

جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۱

دو تعبیر از جهانی شدن؛ گفتگوی ده

همان طور که از عنوان این کتاب بر می آید مسأله جهانی شدن مورد بحث قرار گرفته است. جهانی شدن به بیان ساده، به معنای گسترش مقیاس، رشد اندازه، سرعت یافتن و تعمیق تاثیر فرا قاره‏ای جریانات و الگو‏های تعامل اجتماعی است. جهانی شدن حاکی از جابه جایی یا دگرگونی در مقیاس سازمان دهی انسان است که جامعه‏های دوردست را به یک دیگر متصل کرده و دسترسی به روابط قدرت را در مناطق و قاره‏های دنیا گسترش می دهد.

جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۱

آیا دانشگاه‏های افغانستان ظرفیت پرورش نخبگان جامعه را دارند یا خیر؟؛ گفتگوی نه

سطح کیفی آموزش در افغانستان مسأله محوری این کتاب را تشکیل می دهد . دانشگاه‏های افغانستان بعد از سقوط طالبان متقاضیان فراوانی را به خود دید و انبوهی از جوانان این کشور به سوی دانشگاه‏ها قدم برداشتند اما در مقابل دانشگاه‏های کشور از نگاه کیفی آیا ظرفیت نخبه پروری دارند؟ پاسخ به این سوال و کند و کاو در مورد عوامل آن در افغانستان مسأله‏ای مهم و اساسی است که می‏تواند دریچه‏های تازه‏ای را بر روی نظام آموزشی افغانستان و به خصوص دانشگاه‏ها باز کند.

جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۱

تهاجم فرهنگی و تاثیر یک ربع قرن مهاجرت؛ گفتگوی هشت

View this publication on CalaméoPublish at Calaméo or browse the library.

جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۱

انتشارات آرمان شهر: جنبش زنان: نهضت ملی یا روند تصنعی

بسیاری از فعالان حقوق زنان در افغانستان معتقدند که علی رغم مبارزات زنان در یک قرن اخیر، تاکنون جنبش زنان در افغانستان شکل نگرفته است اما در مقابل گروهی معتقدند فعالیت هزاران زن در قالب ان‏جی‏او‏های متعدد را که بعد از سال ۲۰۰۱ نیز تعداد آنها رو به فزونی نهاده است، را می توان جنبش زنان نام نهاد. در کتاب حاضر که ماحصل نشستی به همین عنوان است، دغدغه‏هایی در مورد جنبش زنان مطرح شده است. اشتراک کنندگان در این گفتگو معتقدند جنبشی که در واقع باید خودجوش باشد؛ امروز با حمایت ان‏جی‏او ها و تمویل کنندگان بین المللی اداره می شود. شعار نیست اگر بگوییم که شاید کلیدی‏ترین مسئله ی جامعه ی ما مسئله ی تبعیض جنسی است که بر اکثریت جامعه یعنی زنان روا داشته شده است. اگر این مسئله را با حوصله موشکافی نکنیم، در واقع به خود و جامعه‏ی مان خیانت کرده‏ایم.

جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۱

در جستجوی جامعه مدنی: تجارب بین‏المللی و حقیقت‏های محلی؛ گفتگوی هفتم

جامعه‏ی مدنی پیش از «بحث جامعه‏ی مدنی» در افغانستان مطرح شد. مردم به آن اندکترین آشنایی چندانی نداشتند. تنها تعداد معدودی از نخبگان و دانشگاهیانی که از مهاجرت برگشته بودند در باره ی این موضوع مطالعاتی داشتند. با آن که جامعه‏ی مدنی یکی از اصول و ارزش‏های در جهان امروز است، در افغانستان مردم حتا از استعمال دقیق این واژه عاجز بودند. این کتاب در چنین روزگاری به نشر رسیده است و در سدد طرح تجارب بین المللی و حقیقت‏های محلی در این زمینه در افغانستان است.

جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۱

اصول اخلاق پزشکی

پرسنل بهداشتی ، به ویژه پزشکان، آه مسئول مراقبت پزشکی از زندانیان و بازداشت شدگان هستند، وظیفه دارند با مراقبت از سلامت جسمی و روانی و مداوای بیماری آنان با همان آیفیت و معیاری آه در اختیار آسانی آه زندانی یا در بازداشت نیستند گذاشته می شود، حمایت به عمل آورند.

یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱

میثاق‌ بین‌المللی حقوق‌ مدنی و سیاسی

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسایی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱

مجموعه راهکارهای اتحادیه اروپا برای مبارزه با شکنجه

اتحادیه اروپا بر مبنای اصول آزادی، مردم‏سالاری، احترام به حقوق بشر و آزادی‏های اساسی و حاکمیت قانون بنا شده است. این اصول برای همه کشورهای عضو، مشترک بوده و احترام به حقوق بشر در زمره ‏اهداف کلیدی سیاست مشترک خارجی و امنیت اتحادیه اروپا می‏باشد.

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱

مجموعه اصول برای حمایت از همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

  قطعنامه ۴٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩۸٨ برگردان: سهیلا وحدتی حوزه مجموعه اصول این اصول در مورد حمایت از همه افراد در هر گونه بازداشت یا زندان می‌تواند بکار گرفته […]

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱