A+ A-

روایت کارشناسان

حقایق مدفون: شهادت برای تاریخ Anne Mathieu

« خوان میگوئل دو مورا» مکزیکی، علیرغم سن کم اش(۱۷ سال) و با اینکه در پاریس به تحصیل زبان فرانسه مشغول بود، به «لشکر» آبراهام لینکلن، پانزدهمین بریگاد (انقلابی) بین المللی پیوست. او بعد از هفتاد سال سکوت در کتابی به نام [نبرد من در «عبر»](۱) شرح زنده ماجرای مبارزاتش را در جبهه ضد فاشیستی نقل می کند. همانطور که «لیز لوندون» در مقدمه کتاب می نویسد، این «خونین ترین و وحشیانه ترین نبرد در جنگ اسپانیا بود» . «دو مورا» آخرین روز درگیری های سال ۱۹۳٨ را به طور دقیقی با همه جزییات آن شرح می دهد: « وقتی که بین مرگ و زندگی قرار داریم ، تشخیص اینکه آیا واقعا به رنج و درد سرش می ارزد، کار بسیار مشکلی است. چه چیزی به طور واقعی، بیشتر از زندگی ارزش دارد؟ اعتقاد، آرمان، یک مدینه فاضله، غرور و یا آزادی؟ بله به خصوص آزادی. فکر می کنم آزادی است.»

شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۲

یکباردیگر، توافقی سیاسی درباره «مداخله نظامی فرانسه در مالی» طراحی و اجرا می شود. حزب سوسیالیست مانند یو ام پ ( حزب دست راستی ) و جبهه ملی(حزب راست افراطی لوپن) از اقدام رئیس حکومت پشتیبانی می کند. تنها چند صدای مخالف خوان در حزب کمونیست («مداخله نظامی فرانسه خطر جنگ دربردارد»، حزب کمونیست فرانسه، ١٢ ژانویه) یا در حزب چپ به گوش می رسد.
دومینیک دو ویلپن، نخست وزیر پیشین هم در ١٣ ژانویه در تریبونی در نشریه «ژورنال دو دیمانش» با عنوان: «نه، جنگ شیوه فرانسه نیست» چنین ابراز نگرانی می کند: «تسلیم اندیشه جنگ برای جنگ نشویم. اتفاق نظر برای جنگ، شتاب آشکار، استدلال های از پیش آشنای “جنگ برضد تروریسم” مرا نگران می کنند. این فرانسه نیست. از دهه های ازدست رفته در جنگ ها در افغانستان، عراق و لیبی درس بگیریم. این جنگ ها هرگز یک حکومت مستحکم دموکراتیک نساخته اند. برعکس، این جنگ ها به نفع تجزیه و جدایی، حکومت های ورشکسته، قانون های عهد عتیق و شبه نظامیان مسلح عمل می کنند. این جنگ ها هرگز به غلبه بر تروریست ها درمنطقه منتهی نشده اند، برعکس، همواره به تندروترین عناصر مشروعیت بخشیده اند».

شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۲

Truth Seeking Elements of Creating an Effective Truth – International Center for Transitional Justice -ICTJ

Truth Seeking Elements of Creating an Effective Truth International Center for Transitional Justice/ This publication provides an overview of the essential best practices guiding the main aspects of a truth commission, answering basic questions relating to its goals, powers, operations, framework, protections for commissioners and witnesses, and reporting. Its intention is to provide practical guidelines for practitioners, commission staff, and political leaders on a wide spectrum of experiences that can be adapted to suit the unique social, political, and legal context of the state.
sensitivity toward the needs of children, and being responsive to the rights of indigenous peoples. An inclusive approach to these often marginalized and vulnerable populations is an important factor in developing a richer understanding of the abuses under inquiry, gaining wider support for the commission, and creating better conditions for the implementation of the commission’s recommendations.

جمعه ۹ فروردین ۱۳۹۲

دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺟﻣوﻋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم اﻗدام ھﺎی ﻻزم ﺑرای اﻓزاﯾش ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﻧﺟﺎم دھﻧد

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ، ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺎﻣورﯾت ھﯾﺎت ﮐﻣﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن (ﯾوﻧﺎﻣﺎ) را ﺗﺎ ۱۹ ﻣﺎرچ ۲۰۱۴ ﺗﻣدﯾد ﮐرد. ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺑﻧﯾﺎد آرﻣﺎنﺷﮭر در ﮔزارش ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل از اﯾن ﺗﻣدﯾد، دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺷﺎﻣل ﺷورای ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﻓرا ﺧواﻧدﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم اﻗدام ھﺎی ﻻزم ﺑرای اﻓزاﯾش ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﻧﺟﺎم دھﻧد. اﯾن اﻗدام ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دوره اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾش رو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و ﺧروج ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣﮏ اﻣﻧﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ رھﺑری ﻧﺎﺗو در ﺳﺎل ۲۰۱۴ ﻣﮭم اﺳت.

یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۲

گزارش یکصد و چهارمین نشست آرمان‌شهر؛ یک دهه حمایت از زنان در بوته ی نقد

یک صدوچهارمین برنامه ی گفتگو پلی میان نخبگان و شهروندان آرمان شهر به مناسبت گرامی داشت از روزجهانی زن در کابل برگزار شد. این برنامه با همراهی انستیتوت فرانسوی افغانستان و خانه‏ی فیلم رویا در تالار لیسه‏ی استقلال به تاریخ ۴ مارچ ۲۰۱۳ برابر با ۱۴ حوت ۱۳۹۱ برگزار شد و حدود ۱۰۰ تن از شهروندان در آن شرکت داشتند.

پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۱

نشست ۱۰۳ گفتگوی آرمان شهر: بن بست حقوق بشر در افغانستان

در پیوند با نشر گزارش سال ۲۰۱۲ دیده بان حقوق بشر زیر عنوان «افغانستان: حقوقی که با فرا رسیدن زمان کاهش حضور نظامی درمعرض خطر قرار دارند» و همچنین چاپ سه عنوان کتاب جدید آرمان شهر زیر عنوان: «حقوق بشر بر سر دو راهی: گزارش مشترک فدراسیون بین‏المللی حقوق بشر و بنیاد آرمان شهر»، «زندان، زندانی و حقوق بشر: سیاست نامه ۱۲و ۱۳»، «شهر و جنگ: سیاست نامه ۱۴ و ۱۵»، ۱۰۳مین برنامه‏ی گفتگو پلی میان نخبگان و شهروندان بنیادآرمان‏شهر زیر عنوان «یک قدم تا سقوط؟ بن بست حقوق بشر در افغانستان» روز پنجشنبه (۱۹ دلو۱۳۹۱/۷ فبروری ۲۰۱۲) در تالار انستیتوت فرانسه در افغانستان با حضور برخی از فعالین حقوق بشر، مقام‏های دولتی، دانشجویان و تعدادی از رسانه‏ها برگزار شد.

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۱

انتشارات آرمان شهر: عدالت برای زنان در جنگ و صلح

به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل رستم خانی
با همکاری شورانگیز داداشی
مترجم: خلیل رستم خانی
تایپ: کبیر احمد نشاط
طراحی و برگ آرایی: روح‏الامین امینی
گرد آوری و انتشار: آرمان‏شهر

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱

راهنمای قربانیان به دادگاه بین‌المللی جنایی

«به یاد داشته باشیم در قرنی که گذشت میلیونها کودک، زن و مرد قربانیان خشونت‏های باور نکردنی‏ای بودند که وجدان بشر را عمیقا آزرده و جریحه دار کرده است. بدانیم که کماکان این جنایات هولناک صلح، امنیت و آسایش جهان را تهدید می کنند… مصمم باشیم که به معاف کردن عاملان این جنایات از مجازات پایان دهیم و به این ترتیب در جلوگیری از تکرار این جنایات یاری رسانیم… به این اهداف باور داشته باشیم و به خاطر نسل‏های امروز و فردا، از برپایی دادگاه بین المللی دائمی جنایی حمایت نماییم…» این پاراگراف که از اعلامیه سازمان ملل در مورد اصول اساسی عدالت برای قربانیان جنایت و سوء استفاده از قدرت (اصل ۴) نقل شده است مطلع «کتاب راهنمای قربانیان به دادگاه بین المللی جنایی» است.

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱

گفت‌وگوی ۹۲: عدالت و حق: ده سال تجربه، راهی برای آینده

عدالت و حق: ده سال تجربه، راهی برای آینده

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱

گفتگوی ۷۳:‌ در جستجوی حقیقت و عدالت در افغانستان، سازکارهای ملی و بین‌المللی

سخنران: آقای سیدضیاء مبلغ رییس سازمان حقوق و دموکراسی

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱