A+ A-

تاجیکستان، جشن سده

نخستین تجلیل رسمی از جشن سده در تاجیکستان پس از قرار گرفتن آن در تقویم کشور

برای اولین بار پس از رسمیت یافتن جشن سده در تاجیکستان و قرار گرفتن آن در تقویم رسمی به طور گسترده در سراسر کشور و با پیامی از سوی رئیس جمهور کشور، از آن تجلیل شده است.

چهارشنبه، ۱۱ بهمن، ۱۳۹۶