A+ A-

دین

کتابی برای ‘مشروعیت‌زدایی دینی’ از حرکت طالبان

“گروهی متقی تر از پیامبر”، “ذهنیت قبیلوی”، “جنگ با زمامداران مسلمان”، “تحجرفقهی”، “مذهب نظامی گرا”، “بینوایان عقده مند” و “گهواره مشترک خوارج قدیم و جدید” عمده ترین مباحث کتاب را می سازند.

یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۲

کتابی برای ‘مشروعیت‌زدایی دینی’ از حرکت طالبان

“گروهی متقی تر از پیامبر”، “ذهنیت قبیلوی”، “جنگ با زمامداران مسلمان”، “تحجرفقهی”، “مذهب نظامی گرا”، “بینوایان عقده مند” و “گهواره مشترک خوارج قدیم و جدید” عمده ترین مباحث کتاب را می سازند.

یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۲