A+ A-

زبان فارس

یک زبان با سه نام: فارسی، دری و تاجیکی

رادیو زمانه – آیا دری متفاوت از فارسی است؟ و آیا تاجیکی زبان مستقلی است؟ وقتی سیاست روز غلبه یابد و تاریخ و زبان‌شناسی به هیچ گرفته شود یک زبان ناگهان می‌شود سه زبان. در پی […]

پنج شنبه، ۱۸ آبان، ۱۳۹۶