A+ A-

زنان و تاریخ، زنان و سینما، هنر

هفت فیلمساز ساختارشکن زن تاریخ سینما را بشناسیم/ بنفشه جمالی

تاریخ سینمای جهان زنان فیلمساز درخشانی را تا به امروز به خود دیده است. زنانی که امروزه بسیاری‌شان علیرغم تأثیری که بر صنعت سینما گذاشته‌اند؛ به فراموشی سپرده ‌شده‌اند.

سه شنبه، ۱۴ آذر، ۱۳۹۶