A+ A-

ناقضان

هفت‌روز نامه حقوق بشر ـ زنان شماره ۴

چهارمین شماره از هفت‌روز نامه حقوق بشر زنان منتشر شد

پنج شنبه، ۲۰ تیر، ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشر افغانستان – ۱۸/سرطان/۱۳۹۲

چهارمین شماره از بولتن حقوق بشری «هفت‌روز نامه»ی جغرافیای افغانستان منتشر شد.

سه شنبه، ۱۸ تیر، ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشر ـ افغانستان/ شماره ۱

آرمان‌شهر: اولین شماره از سلسله بولتن‌های خبری «۷روز نامه حقوق بشر» منتشر شد. آرمان‌شهر در نظر دارد تا در چند جغرافیا و حوزه هر هفته بولتن‌های خبری خود را در اختیار مخاطبان قرار دهد. این شماره به جغرافیای افغانستان اختصاص دارد.

سه شنبه، ۲۱ خرداد، ۱۳۹۲