A+ A-

کمپین 50% زنان افغانستان

شکل گیری و فعالیت های کمپین ۵۰% زنان افغانستان

در حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان بعد از طالبان، سال ۲۰۰۹ یکی از سال‏های مهم در تاریخ معاصر آن بوده است. این کشور، در راستای گام نهادن در مسیر دموکراسی‏خواهی و صلح پایدار، اتخاذ نهادها و شیوه های دموکراتیک در اداره کشور و اتکا به خواست‏ها و حقوق شهروندی، شاهد برگزاری دومین دور از انتخابات ریاست جمهوری بود.

شنبه، ۲۷ دی، ۱۳۹۳