آرمان شهر منتشر کرده است

عنوان سری ها: گفتگو، سکوت را بشکنیم، سیاست نامه، سیمرغ، کودکان و نوجوانان، زنان و نشریه آرمان‏شهر

 1. کاروان هزار و یک شعر برای افغانستان، زمستان ۱۳۸۲
 2. کاروان شعر برای صلح و دموکراسی در افغانستان، بهار ۱۳۸۲
 3. کاروان مهر (ویژه جوانان)، بهار ۱۳۸۲
 4. کاروان شعر برای صلح، (تاجیکستان، سریلیک)، تابستان ۱۳۸۲
 5. تجلیل از احمد شاملو: وجدان آگاه شعر جهان، قوس ۱۳۸۵، «گفتگو»
 6. شهروند کیست، چه وظایف و اختیاراتی در مقابل دولت و جامعه دارد؟ قوس ۱۳۸۵، «گفتگو»
 7. نقش شهروندان در حقیقت یابی و عدالت جویی، قوس ۱۳۸۵، «گفتگو»
 8. عدالت اجتماعی در اسلام: سیستم‏های دولت داری و مکاتب دیگر، جدی ۱۳۸۵، «گفتگو»
 9. چالش‏های آزادی بیان: رسانه‏ها و مطبوعات در افغانستان، دلو ۱۳۸۵، «گفتگو»
 10. دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشورهای کثیرالقوم، حوت ۱۳۸۵، «گفتگو»
 11. در جستجوی جامعه مدنی: تجارب بین المللی و حقیقت‏های محلی، حمل ۱۳۸۶، «گفتگو»
 12. تهاجم فرهنگی و تأثیر یک ربع قرن مهاجرت در امور فرهنگی و سیاسی، ثور ۱۳۸۶، «گفتگو»
 13. آیا دانشگاه‏های افغانستان ظرفیت پرورش نخبگان جامعه را دارند یا خیر؟ جوزای ۱۳۸۶، «گفتگو»
 14. دو تعبیر از جهانی شدن، سرطان ۱۳۸۶، «گفتگو»
 15. ما همه فمینیستیم (شاید خبر نداریم)، اسد ۱۳۸۶، «سکوت را بشکنیم»
 16. جنبش زنان: نهضت ملی یا روند تصنعی، اسد ۱۳۸۶، «گفتگو»
 17. زنان صلح را می سرایند (ویژه زنان)، به کوشش گیسو جهانگیری، بهار ۱۳۸۸، «سکوت را بشکنیم»
 18. سنت و تجدد: رویارویی یا همسویی، بهار ۱۳۸۸، «گفتگو»
 19. سید جمال الدین و نواندیشی دینی، بهار ۱۳۸۸، «گفتگو»
 20. جای خالی اندیشه در تحصیلات عالی افغانستان: دلایل و راه حل‏ها، بهار ۱۳۸۸، «گفتگو»
 21. مطالبات زنان افغانستان از رییس جمهور آینده، کمپاین ۵۰% زنان، تابستان ۱۳۸۸، «سکوت را بشکنیم»
 22. نقض حقوق بشر و سیاست امریکا، تابستان- پاییز ۱۳۸۸، به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل رستم‏خانی، «سیاست نامه ۱-۲»
 23. سیمرغ (مجموعه‏‌ی شعر برای صلح)،  پاییز ۱۳۸۸، «سکوت را بشکنیم»
 24. جوانان و شورای ولایتی ـ شورای ولایتی چه می کند، مردم چه می خواهند؟ پاییز ۱۳۸۸، «گفتگو»
 25. راهنمای قربانیان به دادگاه بین المللی جنایی، گزارشگران بدون مرز، مترجم نیلوفر مهدیان ، پاییز ۱۳۸۸، «سکوت را بشکنیم»
 26. مذاکره ملی با زنان: دادرسی یا عقب نشینی؟ پاییز ۱۳۸۸ خورشیدی، «گفتگو»
 27. این جا زمان متروکیست، روح الامین امینی، زمستان ۱۳۸۸، «سکوت را بشکنیم»
 28. ناتو، استثنا بر دموکراسی و افول امپراتوری‏ها، به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل رستم‏خانی، زمستان ۱۳۸۸، «سیاست نامه ۳»
 29. صدای قربانیان برای عدالت،، گروه عدالت انتقالی، تابستان ۱۳۸۹، «سکوت را بشکنیم»
 30. از ساختار پارلمان تا نگاه انتقادی به کارنامه مجلس اول در افغانستان، تابستان ۱۳۸۹، «گفتگو»
 31. قلعه حیوانات، جورج اورول، برگردان علی اکبر آخوندی، تابستان ۱۳۸۹، «سیمرغ»
 32. تبعیض و مشارکت سیاسی زنان: نقش آموزش و پرورش، به کوشش گیسو جهانگیری و شورانگیز داداشی، تابستان ۱۳۸۹، «سیاست نامه ۴-۵»
 33. پَر سیمرغ (برگزیده اشعار جایزه صلح سیمرغ)، پاییز ۱۳۸۹، «سکوت را بشکنیم»
 34. اقتصاد بازار در افغانستان، پاییز ۱۳۸۹، «گفتگو»
 35. از کتاب تا آزادی بیان، پاییز ۱۳۸۹، «گفتگو»
 36. بررسی یک دهه حضور بین‌‏المللی در افغانستان (دری)، پاییز ۱۳۸۹ خورشیدی، «گفتگو»
 37. بررسی یک دهه حضور بین‌‏المللی در افغانستان (انگلیسی)، پاییز ۱۳۸۹ خورشیدی، «گفتگو»
 38. افغانستان در جستجوی حقیقت و عدالت، ،به کوشش دلفین کارلنز و گیسو جهانگیری، پاییز ۱۳۸۹، «سکوت را بشکنیم»
 39. تا سیگار بیست و یکم، روح الامین امینی، پاییز ۱۳۸۹، «سیمرغ»
 40. صلاحیت قضایی جهانی: راه کار هایی برای پیگرد ناقضان حقوق بشر، به کوشش خلیل رستم‏خانی با همکاری جواد دروازیان، پاییز ۱۳۸۹، «سیاست نامه ۷-۶»
 41. کمپاین ۵۰% زنان افغانستان، چاپ دوم، زمستان ۱۳۸۹، «سکوت را بشکنیم»
 42. Simorgh: The Thirty Wise Birds (نسخه انگلیسی پر سیمرغ)، سیمرغ در قاف صلح ، گزیده اشعار و تصاویر برای صلح در افغانستان (تصاویر از محمد آصف رحمانی)، زمستان ۱۳۸۹، « سکوت را بشکنیم»
 43. نقض حقوق بشر و سیاست امریکا، به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل رستم‏خانی، چاپ دوم، زمستان ۱۳۸۹، «سیاست نامه ۲-۱»
 44. جوانان ـ جهانی میان بیم و تردید، زمستان ۱۳۸۹، «گفتگو»
 45. بازخوانی حافظه جمعی، زمستان ۱۳۸۹، «گفتگو»
 46. هیچ نتوان گفت در پنجاه سال، مجموعه شعر حمیرا نکهت دستگیر زاده، بهار ۱۳۹۰، «گفتگو»
 47. گذشته چراغ راه آینده است، چند روایت از قربانیان جنگ همراه چند مصاحبه با شخصیت ها، بهار ۱۳۹۰، «سکوت را بشکنیم»
 48. گذری بر ویرانه های جنگ، تصویر عینی جنگ، سفرنامه  هرات – ۱۳۶۸، رسول پویان، بهار ۱۳۹۰، «سکوت را بشکنیم»
 49. عدالت برای زنان در جنگ و صلح، بهار ۱۳۹۰، «سکوت را بشکنیم»
 50. حقیقت یابی و نقش علوم طب عدلی،  تابستان ۱۳۹۰
 51. از بی سوادی تا جنگ، از جنگ تا بی سوادی، تابستان ۱۳۹۰، «گفتگو»
 52. نویسندگان بی مخاطب، مخاطبین بی نویسنده، تابستان ۱۳۹۰، «گفتگو»
 53. قصه های سیمرغ، گزیده داستان  جایزه صلح سیمرغ تابستان ۱۳۹۰، «سیمرغ»
 54. شصت سال تاریخ انگاری در افغانستان، تابستان ۱۳۹۰، «گفتگو»
 55. الف تا ی، فرهنگ نامه عدالت در گذار، به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل رستم‏خانی، تابستان ۱۳۹۰، «سیاست نامه ۸-۹»
 56. زیر و بم، پژوهشی در گستره‏ی موسیقی اصیل بدخشان، هرات و بادغیس، وحید قاسمی، خزان ۱۳۹۰، «گفتگو»
 57. فدرالیسم و دموکراسی، خزان ۱۳۹۰،به کوشش سیدجواد دروازیان و گیسو جهانگیری با همکاری شورانگیز داداشی، «سیاست نامه ۱۰-۱۱»
 58. اعلامیه جهانی حقوق بشر برای کودکان و نوجوانان، خزان ۱۳۹۰، «کودکان و نوجوانان»
 59. نظام سیاسی و عدالت اجتماعی، زمستان ۱۳۹۰، «گفتگو»
 60. مسافر کوچولو، آنتوان دو سنت اگزوپری، برگردان احمد شاملو، زمستان ۱۳۹۰، «کودکان و نوجوانان»
 61. بررسی وضعیت زنان در افغانستان و تاجیکستان، زمستان ۱۳۹۰، «گفتگو»
 62. زنگوله زنان گذشت باران، سیری در شعر معاصر تاجیکستان، مجیب مهرداد و بهروز ذبیح الله، زمستان ۱۳۹۰، «سیمرغ»
 63. ۱۹۸۴، جورج اورول ، برگردان صالح حسینی، زمستان ۱۳۹۰، «سیمرغ»
 64. مرقع عشق، خوش‏نویسی استاد نجیب الله انوری؛ تذهیب: مهدی بنایی، بهار ۱۳۹۱، «سیمرغ»
 65. اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر برای کودکان و نوجوانان، چاپ دوم، بهار ۱۳۹۱، «کودکان و نوجوانان»
 66. فارنهایت ۴۵۱، ری داگلاس بردبری، برگردان: علی شیعه علی، چاپ اول، بهار ۱۳۹۱، «سیمرغ»
 67. برای ثبت در تاریخ (روایت قربانیان یک دهه)، به کوشش سید جواد دروازیان، پاییز ۱۳۹۱، «سکوت را بشکنیم»
 68. زندان، زندانی و حقوق بشر، به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان، با همکاری گیسو جهانگیری، خزان ۱۳۹۱، «سیاست نامه ۱۲-۱۳» ( این سیاست نامه به زبان انگلیسی نیز چاپ شده است)
 69. حقوق بشر بر سر دوراهی: ضرورت رهیافت حقوق محور به صلح و مصالحه در افغانستان، گزارش مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمان‏شهر (در دو مجلد فارسی و انگلیسی)؛ خزان ۱۳۹۱
 70. نقش روشنفکر، ادوارد سعید، ترجمه حمید عضدانلو، سکوت را بشکنیم، زمستان ۱۳۹۱
 71. شهر و جنگ، به کوشش شورانگیز داداشی با همکاری دکتر حسن جواهری، سیاست نامه ۱۴ـ۱۵، زمستان ۱۳۹۱
 72. در خواب هام کودک غمگینی ست، مجموعه شعر، روح الامین امینی، سیمرغ، زمستان ۱۳۹۱
 73. پایان کار سه رویین تن، رمان، نویسنده: رهنورد زریاب، زمستان ۱۳۹۱
     1. لباس جدید امپراتور و چهل و چهار قصه دیگر، هانس کریستین اندرسن، برگردان آزاد: محمد رضا شمس، بهار ۱۳۹۲، «کودکان و نوجوانان»
     2. اتاقی از آن خود، ویرجینیا وولف، برگردان: صفورا نوربخش، بهار ۱۳۹۲، «زنان»
     3. قصه های شاهنامه، مجموعه نه جلدی، به روایت آتوسا صالحی، نگارگر: نیلوفر میرمحمدی، تابستان ۱۳۹۲، «سیمرغ»
     4. رهنمودهای اتحادیه‏ اروپا در باره حقوق بشر و حقوق  بین‌المللی بشردوستانه، زیر نظر گیسو جهانگیری، ترجمه: خلیل رستم ‏خانی، تابستان ۱۳۹۲، «سیاست نامه ۱۶-۱۷»
     5. کاکائو، ژورژ آمادور، برگردان، بهروز آل نداف، تابستان ۱۳۹۲، «سیمرغ»
     6. خانواده و جایگاه زن از منظر شریعت  قانون و عرف در افغانستان، احمد ضیاء مبلغ، تابستان ۱۳۹۲، «زنان»
     7. خانواده و قانون: دورنمای اصلاح قانون خانواده در افغانستان، احمد ضیاء مبلغ، تابستان ۱۳۹۲، «زنان»
     8. جنس دوم، دو جلدی، سیمون دوبووار، برگردان: قاسم صنعوی، زمستان ۱۳۹۲، «زنان»
     9. توتالیتاریسم، هانا آرنت، برگردان: محسن ثلاثی، زمستان ۱۳۹۲، «سکوت را بشکنیم»
     10. نوروز نامه، حکیم عمر خیام، بهار ۱۳۹۳، «سیمرغ»
     11. جنسیت و ملت، نیرایوال-دیویس، برگردان: خلیل رستم خانی، بهار ۱۳۹۳، «زنان»
     12. طاعون، آلبرکامو، برگردان: رضا سید حسینی، بهار ۱۳۹۳، «سیمرغ»
     13. مباحث نظری فمینیسم، مجموعه مقاله ها، پاییز، ۱۳۹۳، “زنان”
     14. جنبش های اجتماعی زنان، مجموعه مقاله ها، پاییز ۱۳۹۳، “زنان”
     15. اطلس حقوق بشر، برگردان امید کوکبی و مهدی خدایی، پاییز ۱۳۹۳، “سکوت را بشکنیم”
     16. فرهنگ نقد فمینیستی، زیر نظر آزاده کیان، پاییز ۱۳۹۳، “زنان”
     17. فرودستی جنسیت در علوم اجتماعی، مجموعه مقاله ها، برگردان: موگه رازانی، پاییز ۱۳۹۳، “زنان”
     18. زبان و هویت در قلب آسیا، مجموعه مقاله ها، ۱۳۹۳، “سیاست نامه”
     19. رهنمودهای اتحادیه‏ اروپا در باره حقوق بشر و حقوق  بین‌المللی بشردوستانه، زیر نظر گیسو جهانگیری، ترجمه: خلیل رستم ‏خانی، چاپ دوم ۱۳۹۳، «سیاست نامه ۱۶-۱۷»
     20. نقش روشنفکر  چاپ دوم، اداوار سعید، برگردان: حمید عضدانلو، پاییز ۱۳۹۳، “سکوت را بشکنیم”
     21. تبعیض و مشارکت سیاسی زنان: نقش آموزش و پرورش، به کوشش گیسو جهانگیری و شورانگیز داداشی، چاپ سوم ۱۳۹۳، «سیاست نامه ۴-۵»
     22. فرهنگ نقد فمنیستی چاپ دوم، برگردان: مژگان ملکیان و نگین شریف، زیر نظر آزاده کیان، پاییز ۱۳۹۳، “زنان:
     23. جنسیت و ملت، برگردان: خلیل رستم خانی و ستاره عراقی، چاپ دوم ۱۳۹۳، “زنان”
     24. اتاقی از آن خود چاپ دوم، ویرجینیا وولف، برگردان: صفورا نوربخش، چاپ دوم پاییز ۱۳۹۳ “زنان”
     25. بروشور دومین دور جشنواره بین المللی فیلم زنان – هرات
     26. اعلامیه جهانی حقوق بشر برای کودکان و نوجوانان، چاپ چهارم ۱۳۹۳″کودک و نوجوان”
     27. الف تا ی، به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل رستم خانی، چاپ چهارم زمستان ۱۳۹۳، “سیاست نامه”
     28. زندان زندانی و حقوق بشر چاپ سوم، به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان، زمستان ۱۳۹۳، “سیاست نامه”
     29. صلاحیت قضایی جهانی، به کوشش خلیل رستم خانی با همکاری جواد دروازیان، چاپ سوم زمستان ۱۳۹۳، “سیاست نامه”
     30. عدالت برای زنان در جنگ و صلح، به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل رستم خانی، چاپ دوم زمستان ۱۳۹۳، “زنان”
     31. علیه فراموشی، منیره برادران، چاپ سوم، زمستان ۱۳۹۳، “سکوت را بشکنیم”
     32. قلعه حیوانات، جورج اورول، برگردان: امیر امیر شاهی، چاپ دوم زمستان ۱۳۹۳، “سیمرغ”
     33. کاکائو، ژرژ آمادو، برگردان: بهروز آل نداف، چاپ دوم زمستان ۱۳۹۳، “سیمرغ”
     34. در حمایت از برابری من هم همین طور – فارسی، برگردان: خلیل رستم خانی، زمستان ۱۳۹۳، “کودک و نوجوان”
     35. در حمایت از برابری من هم همین طور – فارسی – چاپ دوم، برگردان: خلیل رستم خانی، زمستان ۱۳۹۳، “کودک و نوجوان”
     36. در حمایت از برابری من هم همین طور – پشتو – چاپ دوم، زمستان ۱۳۹۳، “کودک و نوجوان”
     37. چه ها که نوشتیم، رهنورد زریاب، زمستان ۱۳۹۳، “سیمرغ
     38. سالار مگس ها، ویلیام گلدینگ، برگردان: حمید رفیعی، چاپ اول بهار ۱۳۹۴ “سیمرغ
     39. راهنمای قربانیان به دادگاه بین المللی جنایی ، برگردان: نیلوفر مهدیان، بهار ۱۳۹۴، “سکوت را بشکنیم
     40. سیاست انتخاباتی، هما هودفر و مونا تجلی، برگردان: خلیل رستم‌خانی، چاپ اول ۱۳۹۴، “زنان”
     41. مروری بر عدالت در دوره گذار در افغانستان، دیوید نوته، چاپ اول ۱۳۹۴، “سکوت را بشکنیم”
     42. Afghanistan- How and why truth and justice have been kept off the agenda/ David Knaute/ 2016
     43. فرودستی جنسیت در علوم اجتماعی، برگردان: موگه رازانی، چاپ سوم ۱۳۹۴، “زنان”
     44. فرهنگ نقد فمنیستی، برگردان: مژگان ملکیان و نگین شریف، زیر نظر آزاده کیان، چاپ سوم ۱۳۹۴، “زنان”
     45. عدالت برای زنان در جنگ و صلح، به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل رستم خانی با همکاری شورانگیز داداشی – چاپ سوم و چهارم ۱۳۰۴، «سکوت را بشکنیم»
     46. مباحث نظری فمینیسم، مجموعه مقاله‌ها، چاپ دوم ۱۳۹۴، “زنان”
     47. ماهی سیاه کوچولو، صمد بهرنگی، چاپ اول ۱۳۹۴، “کودک و نوجوان”
     48. مادر رفت زندان؛ به خاطر حق رای، کاترین کار، تصویرگر مالن لاگسن، برگردان: نوشین احمدی خراسانی، چاپ اول ۱۳۹۴
     49. بروشور سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم زنان – هرات، ۱۳۹۴
     50. کودکان و عدالت در دوره گذار؛ حقیقت‌گویی، پاسخ‌گویی و آشتی ۱۳۹۴
     51. چشم‌اندازی نو؛ کودکان و عدالت در دوره گذار ۱۳۹۴
     52. مسافر کوچولو، آنتوانت دوسنت اگزوپری، برگردان: احمد شاملو، چاپ دوم، ۱۳۹۵
     53. لباس جدید امپراطور، هانس کریستین اندرسون، چاپ دوم، ۱۳۹۵
     54. سه زن هراتی، خاطره زندگی، عشق و دوستی در افغانستان، ورانیکا دبل دی، برگردان: عبدالعلی نوراحراری، چاپ دوم، ۱۳۹۵
     55. نور در زیر شیروانی، شعر برای کودکان، نوجوانان و جوانان قدیم، نویسنده: شل سیلورستاین، گزینش و ترجمه: گیسو جهانگیری، چاپ اول، ۱۳۹۵
     56. حقوق کودکان به زبان ساده، کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، یونیسف کانادا، برگردان: خلیل رستم‌خانی، چاپ اول، ۱۳۹۵
     57. چهل و چهار روایت دیگر از افغانستان، مجموعه گفت‌وگو، سری سکوت را بشکنیم، چاپ اول، ۱۳۹۵
     58. سرزمین من، مجموعه لندی و عکس از زنان، به کوشش گیسو جهانگیری و روح‌الامین امینی، چاپ اول، پاییز ۱۳۹۵
     59. آزادی اندیشه و گفتار و زنگی مست شمشیر به دست، ره‌نورد زریاب، زمستان ۱۳۹۵

  آرمان‏شهر (نشریه‏‌ی حقوق بشر و جامعه مدنی)

 74. هفت‌روزنامه‌‌های آرمان‌شهر (بولتن‌های خبری، گزارش و مقالات)